Aannemingsbedrijf R. Brand B.V.
Postbus 156 | 7950 AD Staphorst
Locatie Rouveen | Tel. 0522 - 46 02 50

Algemene Voorwaarden van:Aannemingsbedrijf R. Brand B.V.
Oude Rijksweg 304
7954 DS Rouveen

Inschrijfnummer K.v.K. voor Oost Nederland: 050808050000
(AS 132-10)
ALGEMEEN DEEL

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop, huur en verhuur en op alle overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden van Aannemingsbedrijf R. Brand B.V., gevestigd te Rouveen, hierna te noemen “de gebruiker”.
2. De koper c.q. de huurder c.q. de opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”.
3. Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden ziet alleen op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.
4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
5. Onder “zaken” worden in deze algemene voorwaarden verstaan: alle te verhuren zaken c.q. te leveren grond, grind en andere materialen.
6. Door de gebruiker te vervaardigen c.q. door de wederpartij verstrekte adviezen, berekeningen, tekeningen, rapporten e.d. zullen in het navolgende worden aangeduid als “de bescheiden”. Deze bescheiden kunnen zowel schriftelijk als op andere gegevensdragers worden vastgelegd, zoals op cd-roms, dvd’s, USB-sticks e.d..
7. Alle bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen, werkzaamheden en/of diensten van de gebruiker, tenzij uit de tekst van het artikel of de bepaling anders blijkt.
8. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
9. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen deel- of vervolgopdrachten.
10. Indien de gebruiker deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. De gebruiker hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten

1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij de door de gebruiker gedane aanbieding heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van de aanbieding. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst eerst tot stand indien de gebruiker uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
2. Indien de wederpartij zonder daaraan voorafgaande aanbieding aan de gebruiker een opdracht verstrekt c.q. een order plaatst, is de gebruiker eerst aan deze opdracht c.q. order gebonden nadat hij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
3. De gebruiker is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat hij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd of zodra de gebruiker - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.
4. Aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden c.q. de overeenkomst binden de gebruiker eerst nadat deze schriftelijk aan de wederpartij zijn bevestigd.

Artikel 3: Aanbiedingen, offertes

1. Alle aanbiedingen c.q. offertes van de gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding c.q. offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft de gebruiker het recht het aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. Een samengestelde prijsopgave verplicht de gebruiker niet tot levering van een deel van het in deze prijsopgave opgenomen aanbod tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
3. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is de gebruiker gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen, tarieven en/of levertermijnen aan te passen.
4. Aanbiedingen c.q. offertes zijn gebaseerd op uitvoering van de werkzaamheden onder normale omstandigheden en gedurende de voor de gebruiker normale werktijden alsmede op leveranties van de daarbij benodigde zaken.
5. Aanbiedingen, offertes, prijzen en tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen of nieuwe opdrachten.
6. Getoonde en/of verstrekte monsters alsmede opgaven van kleuren, afmetingen, capaciteiten, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van de gebruiker zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
7. De gebruiker heeft het recht de kosten verbonden aan de aanbieding c.q. offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits hij de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

Artikel 4: Vergoeding, prijzen, tarieven

1. Tenzij partijen een vaste vergoeding zijn overeengekomen, zal de gebruiker zijn vergoeding berekenen op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen uurtarief c.q. het gebruikelijke uurtarief van de gebruiker.
2. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen.
3. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij dienen plaats te vinden buiten de in lid 2 van dit artikel genoemde werkdagen, is de gebruiker gerechtigd een toeslag te berekenen over het overeengekomen c.q. gebruikelijke uurtarief.
4. De in de aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transportkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.
5. De gebruiker is gerechtigd een overeengekomen vaste vergoeding te verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeengekomen c.q. verwachte hoeveelheid werk bij het sluiten van de overeenkomst niet goed werd ingeschat door partijen, deze onjuiste inschatting niet te wijten is aan een toerekenbare tekortkoming van de gebruiker en in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen vergoeding.
6. Indien een aanvraag op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijzen. De daadwerkelijk door de gebruiker gewerkte uren, alsmede de daadwerkelijk door de gebruiker gemaakte kosten zullen worden doorberekend.
7. Ingeval er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van de gebruiker bindend. Een en ander behoudens tegenbewijs van de zijde van de wederpartij.
8. a. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor de gebruiker (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, valutaschommelingen of prijs- of tariefwijzigingen bij de door de gebruiker ingeschakelde derden of toeleveranciers, is de gebruiker gerechtigd de overeengekomen prijs c.q. vergoeding dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.
b. Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de consument bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijswijziging aan de gebruiker heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid mag de gebruiker er vanuit gaan dat de consument met de prijswijziging heeft ingestemd.

Artikel 5: Inschakeling derden

1. Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de gebruiker het recht bepaalde leveringen of werkzaamheden door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van de gebruiker.
2. Ingeval de opdracht met zich meebrengt dat de gebruiker met meerdere door de wederpartij aangestelde derden dient samen te werken, zal de wederpartij een hoofdverantwoordelijke onder hen aanstellen en een onderlinge taakverdeling bepalen. Een en ander geschiedt in overleg met en na instemming van de gebruiker.

Artikel 6: Verplichtingen van de wederpartij

1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:
a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen, beschikkingen, een bodemgeschiktheidsverklaring, een schone grond verklaring, grondtransportmeldingen e.d.) en bescheiden, tijdig op de door de gebruiker gewenste wijze aan de gebruiker ter beschikking stelt;
b. er kwaliteits- en/of veiligheidsplannen c.q. sterkte- en/of stabiliteitsberekeningen worden opgesteld en deze aan de gebruiker ter beschikking worden gesteld;
c. de gebruiker vóór aanvang van de werkzaamheden op de hoogte wordt gesteld van de ligging van kabels, leidingen e.d. op de werklocatie;
d. eventuele door de wederpartij aan de gebruiker verstrekte gegevensdragers, elektronische bestanden e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten;
e. de gebruiker op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de locatie, de opstal, het water of het object waarin of waarop de werkzaamheden dienen te worden verricht (“de werklocatie”). Deze werklocatie dient te voldoen aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen;
f. de door hem ingeschakelde derden hun werkzaamheden c.q. leveringen zodanig en zo tijdig verrichten, dat de gebruiker hierdoor niet wordt belemmerd en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst;
g. de werklocatie goed bereikbaar is voor machines alsmede drijvend materieel van de gebruiker;
h. de gebruiker tijdig kan beschikken over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van zaken en hulpmiddelen;
i. de werklocatie in zodanige staat is dat de gebruiker ongehinderd zijn werkzaamheden kan verrichten c.q. voortzetten;
j. indien de wederpartij zelf zaken levert, deze zaken inclusief de extra zaken die nodig zijn in verband met het verloren gaan van een deel van de zaken tijdens de werkzaamheden, ter beschikking van de gebruiker worden gesteld;
k. er voorzieningen getroffen worden ten behoeve van de verkeersveiligheid en de bescherming van het milieu en/of ter voorkoming van geluidsoverlast;
l. de maatvoering van het uit te voeren werk op de werklocatie voldoende duidelijk is aangegeven;
m. de gebruiker op de werklocatie kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor elektriciteit (krachtstroom), gas en water. De kosten hiervan zijn voor rekening van de wederpartij. Verloren arbeidsuren als gevolg van water-, gas- of stroomuitval zijn eveneens voor rekening van de wederpartij;
n. op de werklocatie voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor het inzamelen van afval, zoals bouw- en chemisch afval;
o. op de werklocatie de door de gebruiker en/of diens onderaannemers in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten zijn verbonden;
p. de eventuele locatie waar apparatuur, machines, materialen e.d. van de gebruiker opgeslagen, opgeborgen of gestald moeten worden zodanig is, dat geen beschadiging of diefstal zal kunnen plaatsvinden.
2. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de door hem verstrekte gegevens, goedkeuringen, vergunningen en/of bescheiden juist en volledig zijn en vrijwaart de gebruiker voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
3. De gebruiker zal de door de wederpartij verstrekte gegevens vertrouwelijk behandelen en alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
4. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies c.q. diefstal van en/of overige schade aan de apparatuur, machines, materialen e.d. die de gebruiker tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij gebruikt c.q. heeft opgeslagen, waaronder tevens wordt begrepen schade ontstaan door onvolkomenheden, mankementen e.d. op de werklocatie.
5. De wederpartij staat de gebruiker toe naamsaanduidingen en reclame op het werkterrein aan te brengen.
6. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is de gebruiker gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/of de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
7. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en de gebruiker nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van de gebruiker om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

Artikel 7: Levering, (op)leveringstermijnen

1. Overeengekomen (op)leveringstermijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen. Indien de gebruiker de overeengekomen prestatie niet of niet tijdig levert, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan hem nog een redelijke termijn wordt gegund om zijn (op)leveringsverplichtingen alsnog na te komen.
2. De gebruiker is gerechtigd tot levering c.q. uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten, waarbij iedere deellevering c.q. deelprestatie afzonderlijk kan worden gefactureerd.
3. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering. Onder levering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren zaken op de locatie van de wederpartij dan wel de door de wederpartij aangewezen locatie aankomen.
4. Transport van de bestelde zaken geschiedt op een door de gebruiker te bepalen wijze, maar voor rekening van de wederpartij.
5. Indien de door de wederpartij bestelde zaken niet uit voorraad leverbaar zijn en door de toeleverancier slechts in bepaalde minimale hoeveelheden of standaardmaten worden geleverd, zal de wederpartij gehouden zijn de gehele minimum hoeveelheid c.q. de zaken met standaardmaten af te nemen en de gehele koopprijs van die minimum hoeveelheid c.q. voor die zaken naar de prijs per eenheid respectievelijk per standaardmaat te voldoen.
6. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de werkzaamheden te verrichten en/of de bestelde zaken aan de wederpartij te leveren, is de gebruiker gerechtigd de bestelde zaken en/of de zaken die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Tenzij de gebruiker uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld, dient de wederpartij de gebruiker binnen 1 maand na kennisgeving van de opslag in staat te stellen de werkzaamheden alsnog te verrichten en/of de zaken alsnog te leveren.
7. Indien de wederpartij na verloop van de in lid 6 van dit artikel vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. De gebruiker heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken aan derden te verkopen. Een en ander, zonder dat hieruit voor de gebruiker een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit.
8. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-) kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade onverlet.
9. Indien de overeengekomen opleveringstermijn is uitgedrukt in werkdagen, wordt hieronder verstaan; kalenderdagen met uitzondering van weekenden en erkende nationale feestdagen.
10. Werkdagen respectievelijk halve werkdagen waarop - als gevolg van omstandigheden die niet aan de gebruiker te wijten zijn - gedurende minimaal 5 uren respectievelijk 2 uren door de gebruiker niet kan worden gewerkt worden als onwerkbaar beschouwd. De hieruit voortvloeiende gevolgen, zoals een vertraging in de oplevering of kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden, zijn voor rekening van de wederpartij.
11. Als de oplevering van het werk dient te geschieden op een dag die niet een werkdag is zoals omschreven in lid 9 van dit artikel, geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van oplevering.

Artikel 8: Voortgang, uitvoering overeenkomst

1. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van het werk c.q. de overeengekomen levering van zaken wordt vertraagd doordat:
a. de gebruiker niet tijdig alle noodzakelijke gegevens, bescheiden en/of documenten van de wederpartij heeft ontvangen;
b. de gebruiker niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;
c. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen; heeft de gebruiker recht op een zodanige verlenging van de (op)leveringstermijn als redelijkerwijs voortvloeit uit die omstandigheden en is hij gerechtigd de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen, bij de wederpartij in rekening te brengen.
2. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd is de gebruiker gerechtigd de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren op te schorten, totdat de wederpartij de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening van de wederpartij.
3. De gebruiker zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij moet worden bespoedigd, is de gebruiker gerechtigd de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening te brengen bij de wederpartij.
4. De gebruiker is verplicht het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. De gebruiker dient het werk zodanig uit te voeren, dat daardoor schade aan personen, zaken of het milieu zoveel mogelijk wordt beperkt en in dit kader door of namens de wederpartij gegeven orders en aanwijzingen zoveel mogelijk op te volgen.
5. De gebruiker is verplicht de wederpartij te wijzen op onvolkomenheden, fouten e.d. in door of namens de wederpartij voorgeschreven c.q. gegeven constructies, werkwijzen, bescheiden, orders en aanwijzingen. De gebruiker dient de wederpartij daarnaast te wijzen op gebreken in door de wederpartij ter beschik¬king gestelde of voorgeschreven materialen en hulpmidde¬len. Een en ander voor zover voornoemde onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. relevant zijn voor de prestatie van de gebruiker en hij hiermee bekend is of kan zijn.
6. De gebruiker wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van de overeenkomst relevante wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag van de offerte gelden. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden kosten zijn voor rekening van de wederpartij.
7. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel zijn de gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden voor rekening en risico van de wederpartij. Een en ander, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de gebruiker die gevolgen reeds op de dag van de offerte voorzag of had kunnen voorzien.
8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de werkzaamheden en/of leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen worden uitgevoerd, zal de gebruiker met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. De gebruiker zal de wederpartij daarbij informeren over de gevolgen van de wijziging voor de overeengekomen prijzen, tarieven en de overeengekomen (op)leveringstermijnen. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden heeft de gebruiker in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door hem verrichte werkzaamheden en leveringen.

Artikel 9: Meer- en minderwerk

1. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in de aanbieding, offerte of opdracht.
2. Meer- en minderwerk dient schriftelijk tussen de gebruiker en de wederpartij overeengekomen te worden. De gebruiker is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat hij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd of zodra de gebruiker - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.
3. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
a. bij wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;
b. bij onvoorziene kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden.
4. Verrekening van meer- en/of minderwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 10: Oplevering, goedkeuring

1. De gebruiker is gehouden de wederpartij mede te delen dat de overeengekomen werkzaamheden afgerond zijn.
2. De werkzaamheden worden geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd en aan de overeenkomst te beantwoorden, indien de wederpartij het resultaat van de werkzaamheden heeft gecontroleerd en de werkbon voor goedkeuring door de wederpartij is getekend.
3. De werkzaamheden worden tevens geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd en aan de overeenkomst te beantwoorden, indien de wederpartij binnen een termijn van 2 weken na de mededeling dat deze werkzaamheden afgerond zijn, niet heeft gereclameerd bij de gebruiker of zoveel eerder als de wederpartij het bewerkte terrein - voor zover mogelijk - vóór deze dag al in gebruik heeft genomen.
4. Nog niet verrichte c.q. nog niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de wederpartij ingeschakelde derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het bewerkte terrein, hebben geen invloed op de oplevering van de door de gebruiker verrichte werkzaamheden.
5. Ingeval de wederpartij na de in dit artikel bedoelde oplevering nog gebreken, onvolkomenheden e.d. met betrekking tot (het resultaat van) de werkzaamheden constateert, zijn hierop de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen klachtartikel van toepassing.

Artikel 11: Klachten

1. De wederpartij is verplicht de zaken direct na ontvangst te controleren en eventuele zichtbare onvolkomenheden en/of afwijkingen in aantallen of hoeveelheden te vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon dient de wederpartij de gebreken e.d. binnen 24 uur na ontvangst van de zaken schriftelijk aan de gebruiker te melden.
2. Overige klachten ten aanzien van de zaken dienen direct na ontdekking - doch uiterlijk binnen de eventueel overeengekomen garantietermijn - schriftelijk aan de gebruiker te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering.
3. Alle klachten ten aanzien van de verrichte werkzaamheden dienen eveneens direct na ontdekking - doch uiterlijk binnen 3 maanden na oplevering van de werkzaamheden - schriftelijk aan de gebruiker te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij.
4. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan de gebruiker is gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden c.q. worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.
5. Bestelde zaken worden in de bij de gebruiker voorradige (groothandels)verpakkingen c.q. in de door de gebruiker aangegeven minimale hoeveelheden c.q. standaardmaten geleverd. In de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van de gebruiker. Hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.
6. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
7. Lid 6 van dit artikel geldt niet voor de consument.
8. De wederpartij dient de gebruiker in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader alle voor de klacht relevante informatie aan de gebruiker te verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending van de zaken noodzakelijk is, of indien het noodzakelijk is dat de gebruiker ter plekke de klacht komt onderzoeken, zijn de hieraan verbonden kosten voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn.
9. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van onvolkomenheden in natuurlijke materialen of ten aanzien van onvolkomenheden die zijn veroorzaakt doordat de werkzaamheden worden verricht aan of met deze materialen, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van deze materialen.
10. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van zaken die na ontvangst door of in opdracht van de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd c.q. geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

Artikel 12: Garanties

1. De gebruiker zal er voor zorgen dat de overeengekomen leveringen c.q. werkzaamheden naar behoren en conform de in en voor zijn branche geldende normen c.q. wet- en regelgeving worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen c.q. werkzaamheden nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.
2. De gebruiker staat gedurende de overeengekomen garantietermijn c.q. de door hem gegarandeerde periode in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het (op)geleverde.
3. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken baseert de gebruiker zich op de informatie die de toeleverancier van deze zaken verstrekt over de eigenschappen van deze zaken. Indien voor de geleverde zaken door de toeleverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. De gebruiker zal de wederpartij hierover informeren.
4. De gebruiker garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt, tenzij hij dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
5. Ingeval door de wederpartij terecht een beroep wordt gedaan op de overeengekomen garantie, zal de gebruiker kosteloos zorg dragen voor vervanging van de zaken c.q. het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor restitutie van of een reductie op de overeengekomen prijs voor de zaken c.q. de werkzaamheden. Een en ander ter keuze van de gebruiker. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

1. Buiten de expliciet overeengekomen c.q. door de gebruiker gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen aanvaardt de gebruiker geen enkele aansprakelijkheid.
2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is de gebruiker slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van de gebruiker voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. De wederpartij is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
4. Indien de gebruiker aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van de gebruiker te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de assuradeur van de gebruiker niet uitkeert of de schade niet onder een door de gebruiker gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van de gebruiker beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden.
5. De wederpartij dient de gebruiker uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met c.q. bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.
6. In afwijking van lid 5 van dit artikel geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
7. Indien de gebruiker zijn werkzaamheden c.q. leveringen dient te verrichten aan de hand van door of namens de wederpartij verstrekte bescheiden, is de gebruiker slechts verantwoorde¬lijk voor de juiste uitvoering van de werkzaamheden c.q. de deugdelijkheid van de geleverde zaken.
8. Stelt de wederpartij zaken voor verdere verwerking beschikbaar, dan is de gebruiker verantwoordelijk voor een correcte verwerking, echter in geen geval voor de deugdelijkheid van de zaken zelf.
9. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door vervuiling die zich bevindt in de te bewerken of te vervoeren grond, zoals door de aanwezigheid van teer, zwaar ijzerhoudende grond, verborgen asbest en/of chemicaliën.
10. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door olielekkage die veroorzaakt wordt door graafwerkzaamheden waarbij oude olievaten of ondergrondse tanks beschadigd worden, alsmede voor de hierdoor veroorzaakte grond- of waterverontreiniging.
11. De gebruiker is nooit aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door de wederpartij of in opdracht van de wederpartij door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
12. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade aan kabels, irrigatiesystemen, leidingen en/of (overige) nutsvoorzieningen, ingeval de wederpartij de gebruiker niet voorafgaand aan de werkzaamheden over de aanwezigheid en ligging van deze kabels etc. heeft geïnformeerd.
13. Alle schade ontstaan aan machines, voertuigen en overige hulpmiddelen van de gebruiker die wordt veroorzaakt door op of onder het maaiveld van het te bewerken terrein aanwezige voorwerpen komt voor rekening van de wederpartij, indien de wederpartij de gebruiker niet voorafgaand aan de werkzaamheden op de aanwezigheid van deze voorwerpen heeft gewezen en de gebruiker hiervan ook anderszins niet op de hoogte kon zijn.
14. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat de werklocatie en/of zaken die uit het werk voortkomen verontreinigd is c.q. zijn, dan is de wederpartij aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende gevolgen en vrijwaart hij de gebruiker voor eventuele aanspraken van derden die hieruit voort komen.
15. De wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie, noch de gebruiker op andere gronden aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan:
a. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens de gebruiker verstrekte instructies, adviezen, (gebruiks)aanwijzingen e.d.;
b. door ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken;
c. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan de gebruiker verstrekte of voorgeschreven gegevens, bescheiden of zaken;
d. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;
e. doordat door of namens de wederpartij werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de gebruiker.
16. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in lid 15 van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart de gebruiker uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
17. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de gebruiker of diens leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal de gebruiker de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

Artikel 14: Betaling bij bedrijven onderling

1. De gebruiker heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.
2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
4. Indien na aanmaning door de gebruiker betaling alsnog uitblijft, heeft de gebruiker bovendien het recht aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00.
5. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, heeft de gebruiker het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de wederpartij alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft de gebruiker eveneens indien hij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
6. Door de wederpartij gedane betalingen worden door de gebruiker eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
7. De wederpartij mag de vorderingen van de gebruiker niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op de gebruiker heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 15: Betaling bij consumenten

1. De gebruiker heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de consument te verlangen. De gevraagde vooruitbetaling zal maximaal 50% van de overeengekomen prijs bedragen.
2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de consument niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de consument aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
4. Indien na aanmaning door de gebruiker betaling alsnog uitblijft, heeft de gebruiker bovendien het recht aan de consument buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Daarbij zal de gebruiker de consument bij genoemde aanmaning nog minimaal een termijn van 14 dagen geven om alsnog te betalen.
5. De in het vorige lid bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen:
a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
e. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.
Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.
6. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten heeft de gebruiker het recht na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 3 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.
7. Bij uitblijven van volledige betaling door de consument, heeft de gebruiker het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de consument alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft de gebruiker eveneens indien hij al voordat de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de consument te twijfelen.
8. Door de consument gedane betalingen worden door de gebruiker eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de consument bij de betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 16: Eigendomsvoorbehoud

1. De gebruiker behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtin¬gen jegens de gebruiker heeft voldaan.
2. De in lid 1 bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de geleverde en nog te leveren zaken, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
3. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, is de wederpartij niet bevoegd deze zaken op enige wijze te verpanden of in de feitelijke macht van een financier te brengen.
4. De wederpartij is verplicht de gebruiker direct schriftelijk te informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
5. De wederpartij is verplicht om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust tot het tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van de gebruiker te bewaren.
6. De wederpartij dient zorg te dragen voor een zodanige bedrijfsverzekering c.q. inboedelverzekering, dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal de gebruiker op diens eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
7. Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan de gebruiker en zijn werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Een en ander onverminderd het recht van de gebruiker op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, middels een schriftelijke verklaring, te ontbinden.

Artikel 17: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is de gebruiker gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden, op het tijdstip waarop de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
3. De wederpartij is te allen tijde verplicht de curator c.q. bewindvoerder op de hoogte te stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 18: Overmacht

1. Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van de wederpartij of de gebruiker, is de gebruiker gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring, aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Onder overmacht aan de zijde van de gebruiker wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van de gebruiker, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van de gebruiker.
3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van de gebruiker en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstan¬digheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval e.d. ontstane transportmoeilijkheden en (op)leveringsproblemen.
4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment na te komen.

Artikel 19: Annulering, opschorting

1. Ingeval de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren, is hij aan de gebruiker een door de gebruiker nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle reeds door de gebruiker gemaakte kosten en diens door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. De gebruiker is gerechtigd voornoemde schadevergoeding te fixeren en - naar zijn keuze en afhankelijk van de reeds verrichte werkzaamheden c.q. leveringen - 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
2. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal de gebruiker vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
3. De gebruiker is gerechtigd alle reeds door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.
4. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij is de vergoeding voor alle op dat moment reeds verrichte werkzaamheden c.q. gemaakte kosten direct opeisbaar en is de gebruiker gerechtigd deze bij de wederpartij in rekening te brengen. De gebruiker is bovendien gerechtigd alle gedurende de opschortingperiode te maken c.q. gemaakte kosten evenals de voor de opschortingperiode reeds gereserveerde uren bij de wederpartij in rekening te brengen.
5. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur niet kan worden hervat, is de gebruiker gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur wordt hervat, is de wederpartij gehouden eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van de gebruiker te vergoeden.Artikel 20: Toepasselijk recht/ bevoegde rechter

1. Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar de gebruiker is gevestigd, zij het dat de gebruiker altijd de be¬voegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.
3. De consument is steeds bevoegd te kiezen voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan de gebruiker. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat de gebruiker schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van zijn vestigingsplaats.
4. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, is de gebruiker gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of - naar zijn keuze - de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.

Datum: 20 december 2012

SPECIFIEK DEEL VERHUURVOORWAARDEN

Dit Specifieke Deel is onlosmakelijk verbonden met het Algemeen Deel van de algemene voorwaarden van Aannemingsbedrijf R. Brand B.V., geves¬tigd te Rouveen hierna te noemen “de gebruiker”.

Het bepaalde in het Algemeen Deel van deze voorwaarden is onverkort van toepassing.
Indien een bepaling in het Specifieke Deel uitdrukkelijk afwijkt van de bepalingen in het Algemeen Deel, prevaleert het bepaalde in dit Specifieke Deel.

Artikel A: Toepasselijkheid, definities

1. Deze verhuurvoorwaarden zijn van toepassing indien de gebruiker zaken voor verhuur ter beschikking stelt.
2. De gebruiker verbindt zich tegenover de wederpartij het in de indi¬viduele huurovereenkomst, waarvan deze voorwaarden deel uitma¬ken, nader omschreven object, hierna te noemen “het gehuurde”, aan de wederpartij in huur af te staan gelijk de wederpartij zich verbindt het gehuurde in huur te aanvaar¬den.
3. Voor verhuur komen in aanmerking:
a. graafmachines en shovels, zowel rups als mobiel;
b. vrachtwagens;
c. trekkers met toebehoren zoals dumpers, veegmachines, versnippe¬raars en freesen;
d. laserapparatuur;
e. trillers;
f. aanhangwagens;
g. containers;
h. overig materieel, nader te omschrijven in de huurovereenkomst.

Artikel B: Duur overeenkomst

1. De huurperiode wordt in de huurovereenkomst vastgelegd.
2. De huur vangt aan op het moment waarop het gehuurde het bedrijf c.q. de vestiging van de gebruiker verlaat en eindigt op het moment van terug¬levering of terugkomst op het bedrijf c.q. de vestiging van de gebruiker.
3. Vertragingen die ontstaan tijdens het laden, het lossen en het trans¬port alsmede de reparatietijd voor eventuele reparaties worden eveneens onder de huurperiode begrepen voor zover deze niet te wijten zijn aan een toerekenbare tekortkoming van de gebruiker.
4. Voor iedere vertraging in de teruggave van het gehuurde na het verstrijken van de overeengekomen huurperiode, is de wederpartij aan de gebruiker een evenredig deel van de overeengekomen huurprijs verschuldigd, onverminderd het recht van de gebruiker volledige schadevergoeding te vorderen. Onder deze schadevergoeding zijn in ieder geval begrepen de kosten van gemiste huuropbrengsten, de kosten van het eventueel moeten inhuren van vervangende machines e.d. en overige kosten zoals transport- en administratiekosten. De wederpartij vrijwaart de gebruiker voor eventuele schadeclaims van derden die hieruit voortvloeien.

Artikel C: Waarborgsom

1. De gebruiker heeft het recht vóór aanvang van de huurperiode voldoening van een waarborgsom te verlangen. De waarborgsom wordt vastgesteld in evenredigheid met de overeengekomen huurperiode en de waarde van het gehuurde.
2. Indien een verlenging van de huurovereenkomst wordt overeengekomen, dient de huurder uiterlijk op de eerste dag van de verlenging een nieuw te bepalen waarborgsom te betalen.
3. Indien de huurder de waarborgsom niet tijdig betaalt, kan de gebruiker de huurovereenkomst eenzijdig beëindigen, onverminderd het recht van de gebruiker op schadevergoeding.
4. De waarborgsom mag door de huurder niet beschouwd worden als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom. Bij het einde van de huurovereenkomst kan de gebruiker door de huurder verschuldigde bedragen - waaronder een nog onbetaald gebleven gedeelte van de huurprijs en/of schadevergoeding of kosten die de gebruiker moet maken om het gehuurde weer in de staat te brengen waarin de huurder deze heeft ontvangen - compenseren met de waarborgsom. De waarborgsom wordt terugbetaald indien vaststaat dat de huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

Artikel D: Huurprijs

1. De huurprijs is exclusief BTW en alle overige belastingen en rechten die ter zake van of in verband met de huurover¬eenkomst door de gebruiker mogen worden geheven en wordt berekend per dag, waarbij een gedeelte van een dag als volle dag wordt aangemerkt.
2. De transportkosten zijn te allen tijde voor rekening van de wederpartij. Deze kosten worden van tevoren in overleg vast¬gesteld.
3. Eventuele kraankosten zijn voor rekening van de wederpartij, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4. Bij huurovereenkomsten aangegaan voor een periode van 1 jaar of langer, is de gebruiker gerechtigd de huurprijzen periodiek aan te passen. De gebruiker zal de wederpartij hierover uiterlijk één maand voor ingangsdatum van de prijs- of tariefwijziging schriftelijk informeren. Indien de wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde huurprijswijziging, is hij gerechtigd de overeenkomst binnen 10 (tien) werkdagen na datum van deze kennisgeving tegen de in de kennisgeving vermelde ingangsdatum op te zeggen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. Indien een tijdige kennisgeving van de wederpartij uitblijft, wordt hij geacht met de huurprijswijziging in te stemmen. De gewijzigde huurprijs wordt verschuldigd nadat de voornoemde termijn verstreken is.
5. Over de periode gedurende welke de gebruiker niet in staat is het gehuurde ter beschikking te stellen aan de wederpartij, is door de wederpartij geen huur verschuldigd.

Artikel E: Aflevering

1. De gebruiker en de wederpartij kunnen overeenkomen dat de gebruiker het gehuurde bij de wederpartij zal bezorgen. Overeengekomen (aflever)termijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen.
2. De wederpartij is verplicht de gebruiker tijdig de nodige aan- en afvoerinstructies te doen toekomen. Ter plaatse van het afleveradres moet de wederpartij voor voldoende losfacili¬teiten zorg dragen. De wederpartij zal al het mogelijke doen om te bereiken dat het gehuurde onmiddel¬lijk na aankomst in ontvangst kan worden genomen.

Artikel F: Transport

1. Voor zover van toepassing, geschiedt transport van het gehuurde door of namens de gebruiker en geheel voor rekening van de wederpartij.
2. Eventuele vertragingen door schuld van de wederpartij (wachttijd etc.) zijn voor rekening van de wederpartij. De hiermee gemoeide kosten worden door de gebruiker als meerkosten aan de wederpartij berekend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.


Artikel G: Gebruik - onderhoud - herstel

1. De wederpartij is verplicht het gehuurde gedurende de huur¬pe¬riode in goede staat te houden.
2. De wederpartij dient het gehuurde overeenkomstig de bestemming te gebruiken en te onderhouden, een en ander met inachtneming van de bedienings-, gebruiks- en/of onderhoudsvoorschriften van de gebruiker.
3. Indien dit aan de orde is, is de wederpartij verantwoordelijk voor het gebruik van de juiste brandstof en smeermiddelen en dient hij ervoor te zorgen dat het oliepeil van het gehuurde op het juiste peil blijft.
4. Het is de wederpartij niet toegestaan wijzigingen op of aan het gehuurde aan te brengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker. De kosten van de - na verleende toestemming - aangebrachte wijziging van het gehuurde zijn voor rekening van de wederpartij. De wederpartij kan geen enkele aanspraak doen gelden op vergoeding van bedoelde kosten of op de eventuele waarde¬stijging van het gehuurde als gevolg van de wijziging. Bij het einde van de huurovereenkomst beslist de gebruiker of hij wenst dat de door de wederpartij aange¬brach¬te wijzigingen worden verwijderd dan wel of hij op de verwijdering geen prijs stelt. In het eerste geval dient de wederpartij het gehuurde in de staat terug te brengen waarin het zich bij aanvang van de huurperiode bevond. De daarmee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de wederpartij.
5. Herstelwerkzaamheden c.q. reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door, dan wel met uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming en op aanwijzing van, de gebruiker.
6. Indien voor de herstel- c.q. reparatiewerkzaamheden retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van de gebruiker indien de gebruiker hiermee op voorhand uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door de gebruiker te bepalen wijze en, indien van toepassing, in de originele verpakking c.q. emballage.
7. Indien een defect of schade aan het gehuurde buiten de schuld van de wederpartij is ontstaan - zulks ter beoordeling van de gebruiker - heeft de wederpartij - voor zover van toepassing c.q. noodzakelijk - recht op vervanging van het gehuurde gedurende de verdere duur van de huurperiode.
8. De gebruiker is bevoegd gedurende de huurperiode de toestand van het gehuurde en de wijze waarop daarvan gebruik wordt gemaakt te controleren. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat de gebruiker of diens gemachtigde toegang tot het ge¬huurde wordt verleend.

Artikel H: Aanvullende voorwaarden bij verhuur van containers

1. De wederpartij is verantwoordelijk voor de belading van de container, zowel wat de aard van de zaken betreft als de wijze waarop deze beladen is. De container mag - zonder toestemming van de gebruiker - nooit beladen worden met stoffen en/of (chemische) afvalstoffen die vallen onder enige wet- en regelgeving op het gebied van milieu en/of gevaarlijke stoffen (bijvoorbeeld verf, lege verfblikken, zware metalen, gif, oliën, bestrijdings- en schoonmaakmiddelen, asbest etc.) en/of waarvoor een speciale vergunning vereist is. Tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overgekomen, mag in de zogenaamde "gesloten containers" bovendien beslist geen puin, ijzer en/of andere zware stoffen worden gestort. Gesloten containers - in welke vorm dan ook - zijn uitsluitend bestemd voor licht huisvuil en licht industrieel afval.
2. De gebruiker heeft het recht het vervoer van een container te weigeren indien zich daarin - zonder toestemming van de gebruiker - zaken bevinden zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel. Dit recht heeft de gebruiker eveneens indien de container niet op de juiste wijze beladen is.
3. De container verblijft op de plaats waar deze is afgezet voor rekening en risico van de wederpartij. De wederpartij vrijwaart de gebruiker uitdrukkelijk ter zake mogelijke aanspraken van derden wegens geleden schade c.q. overlast in verband met c.q. voortvloeiend uit de plaatsing van deze container. Voor overeenkomsten met de consument geldt dat voornoemde vrijwaring slechts geldt indien plaatsing van de container op uitdrukkelijke aanwijzing van de consument is geschied.
4. Alle schade aan de containers, zoals schade ontstaan door belading, brand of welke oorzaak dan ook, is voor rekening van de wederpartij.
5. In alle gevallen waarbij zich op of in de container zaken bevinden waarvan de aanwezigheid conform de lid 1 van dit artikel verboden is dan wel ingeval de container niet goed beladen is, heeft de gebruiker het recht om alle daaruit voortvloeiende kosten en schade op de wederpartij te verhalen. Hieronder dient ook te worden begrepen de kosten die gemoeid zijn met de extra werkzaamheden c.q. de extra tijd die nodig is om de container opnieuw in te laden.
6. De wederpartij vrijwaart de gebruiker voor alle aanspraken van derden die direct dan wel indirect een gevolg zijn van handelen van de wederpartij in strijd met het bepaalde in dit artikel.
7. Indien de wederpartij de container wenst te vervoeren of te verplaatsen, is hij verplicht dit vervoer c.q. deze verplaatsing in eerste instantie aan de gebruiker op te dragen.

Artikel I: Klachten

1. De wederpartij is gerechtigd het gehuurde voor aanvang van het transport dan wel direct bij ontvangst te inspecteren of te laten keuren.
2. Indien tijdens deze inspectie dan wel keuring zichtbare defecten, gebreken, beschadigingen, lekkages e.d. geconstateerd worden, dienen deze zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst dan wel het transport van het gehuurde aan de gebruiker te worden gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan.
3. Indien de wederpartij geen gebruik maakt van het in de leden 1 en 2 van dit artikel genoemde recht op inspectie en/of keuring, dan wordt hij geacht het gehuurde in goede staat en gebruiksgereed te hebben ontvangen.
4. Defecten c.q. gebreken aan het gehuurde welke de wederpartij in redelijkheid niet tijdens de in de leden 1 en 2 van dit artikel genoemde inspectie dan wel keuring had kunnen ontdekken alsmede schade aan en tenietgaan of verlies van het gehuurde tijdens de huurperiode dienen onverwijld, maar uiterlijk binnen 24 uur na ontdekking daarvan aan de gebruiker te worden gemeld opgaaf van alle bijzonderheden, zulks gevolgd door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging hiervan aan de gebruiker. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij.

Artikel J: Aansprakelijkheid

1. Gedurende de huurperiode wordt alle risico met betrekking tot het gehuurde gedragen door de wederpartij.
2. Indien het gehuurde door de gebruiker is verzekerd voor transport - c.q. verblijfschade en er op grond van deze verzekering een eigen risico per schadegeval geldt, wordt het bedrag voor het eigen risico in de huurovereenkomst vermeld. Bij optredende schade, door welke oorzaak dan ook, komt het eigen risico voor rekening van de wederpartij.
3. De gebruiker is nimmer aansprakelijk voor schade (direct en/of indirect) toege¬bracht aan de wederpartij en/of derden als gevolg van en/of samenhangend met het gebruik van het gehuurde, ongeacht de aard van de schade.
4. De wederpartij verklaart uitdrukkelijk de gebruiker te vrijwaren voor iedere aan¬spraak ter zake van schades als bedoeld in dit artikel.

Artikel K: Teruglevering

1. De wederpartij is verplicht om na afloop van de huurperiode het gehuurde in de staat zoals het gehuurde door de wederpartij werd ontvangen - behoudens normale afschrijvingen en slijtage - en inclusief de eventueel aangele¬verde sleutels en overige toebehoren terug te leveren.
2. Indien partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk een verlenging van de overeenkomst zijn overeengekomen, kan de wederpartij zich nimmer op enigerlei verlenging beroepen.
3. De wederpartij heeft het recht om bij teruglevering en de daarop¬volgende inspectie aanwezig te zijn. Eventuele kosten van onder meer vermissing (van onderdelen van) het gehuurde c.q. reinigen en/of herstel, die nodig zijn om het gehuurde terug te brengen in de staat zoals het gehuurde door de wederpartij werd ontvangen - behoudens normale afschrijvingen en slijtage - komen voor rekening van de wederpartij. Een en ander, onverminderd het recht van de gebruiker op vergoeding van schade en andere kosten. Onder deze schadevergoeding zijn in ieder geval begrepen de kosten van gemiste huuropbrengsten, de kosten van het eventueel moeten inhuren van vervangende machines e.d. en overige kosten zoals transport- en administratiekosten die de gebruiker tijdens de periode van reiniging, herstel e.d. moet maken.
4. Indien het gehuurde na het verstrijken van de huurperiode niet aan de gebruiker wordt terug geleverd, heeft de gebruiker de keuze - zonder dat hij daar melding van hoeft te maken - de huurperiode telkens met één dag verlengd dan wel de gebruiker per direct in verzuim te stellen. De gebruiker heeft in dat geval het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het gehuurde op kosten van de wederpartij bij hem terug te halen. Een en ander, zonder dat hieruit voor de gebruiker een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit.
5. Indien de wederpartij niet in staat is om - om welke reden dan ook - het gehuurde aan de gebruiker terug te leveren, is de wederpartij aan de gebruiker een schadevergoeding verschuldigd ter grootte van de nieuwwaarde van het gehuurde te vermeerderen met eventuele kosten van inhuren van vervangende machines e.d. en gederfde winst.
6. Indien partijen afspreken dat het gehuurde door of namens de gebruiker wordt opgehaald, dient de wederpartij ervoor te zorgen dat hij tenminste 48 uren van tevoren (weekenden en erkende nationale feestdagen niet meegerekend) aan de gebruiker heeft medegedeeld op welke datum, welk tijdstip en welk adres de gebruiker het gehuurde kan komen ophalen. Is het gehuurde op het door de wederpartij aangegeven tijdstip niet gereed voor transport, dan is de wederpartij direct alle extra kosten die hierdoor voor de gebruiker ontstaan verschuldigd.

Artikel L: Eigendom gehuurde

1. Het gehuurde blijft te allen tijde eigendom van de gebruiker. Het is de wederpartij niet toegestaan derden op het gehuurde enig recht te verstrekken. Het is de wederpartij evenmin toegestaan het gehuurde onder te verhuren dan wel - al dan niet tegen betaling - aan derden in gebruik te geven.
2. Ingeval van beslaglegging op het gehuurde, daaronder begrepen fiscaal bodembeslag, of indien gegronde vrees bestaat dat zulks zal geschieden, dient de wederpartij dit onverwijld aan de gebruiker te melden. Voorts dient de wederpartij de beslaglegger onverwijld mede te delen dat het gehuurde eigendom is van de gebruiker.
3. Het is de wederpartij verboden over het gehuurde anders te be¬schikken dan als houder voor de gebruiker en de wederpartij dient te allen tijde te voorkomen dat bij derden de verwachting of indruk wordt gewekt dat hij tot verdere beschikking over het gehuurde bevoegd is.

Datum: 20 december 2012

SPECIFIEK DEEL TRANSPORTVOORWAARDEN

Dit Specifieke Deel is onlosmakelijk verbonden met het Algemeen Deel van de algemene voorwaarden van Aannemingsbedrijf R. Brand B.V., geves¬tigd te Rouveen hierna te noemen “de gebruiker”.

Het bepaalde in het Algemeen Deel van deze voorwaarden is onverkort van toepassing.
Indien een bepaling in het Specifieke Deel uitdrukkelijk afwijkt van de bepalingen in het Algemeen Deel, prevaleert het bepaalde in dit Specifieke Deel.

Artikel I: Toepasselijkheid, definities

1. Deze transportvoorwaarden zijn van toepassing indien de gebruiker in opdracht van de wederpartij transportwerkzaamheden verricht.
2. De opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”.
3. Naast deze transportvoorwaarden hecht de gebruiker tevens waarde aan hetgeen gebruikelijk is in zijn branche. Hiervoor wordt verwezen naar de volgende (branche)voorwaarden:
a. voor alle binnenlandse vervoerwerkzaamheden de Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC 2002), gedeponeerd ter Griffie van de rechtbank te Rotterdam in mei 2002;
b. voor alle grensoverschrijdende vervoerwerkzaamheden over de weg, het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van zaken over de weg (CMR-verdrag).
4. Met betrekking tot bovenstaande (branche)voorwaarden is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing.
5. Voor de toepasselijkheid van de onderhavige transportvoorwaarden en de in lid 3 sub a en b van dit artikel genoemde (branche)voorwaarden is de volgende rangorde bepaald:
a. de onderhavige transportvoorwaarden zijn van toepassing, zo ook bij eventuele strijdigheid tussen bepalingen uit de verschillende voorwaarden en in afwijking van eventuele rangordebepalingen in de branchevoorwaarden;
b. het bepaalde in de (branche)voorwaarden (zie lid 3 sub a en b van dit artikel) is van toepassing, indien:
b.1. bepalingen uit de onderhavige transportvoorwaarden op grond van een wettelijke bepaling
en/of een rechterlijke uitspraak nietig zijn of vernietigd worden;
b.2. er sprake is van specifieke onderwerpen c.q. aspecten die niet uitdrukkelijk geregeld zijn in de onderhavige transportvoorwaarden;
b.3. partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel II: Vervoer over de weg – uitvoering overeenkomst

1. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, zullen de te vervoeren zaken op de overeengekomen datum en tijd door de gebruiker worden opgehaald bij de wederpartij c.q. de door de wederpartij aangegeven locatie teneinde deze zaken te vervoeren. Indien de zaken op de afgesproken tijd niet voor vervoer beschikbaar zijn als gevolg van een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, is de gebruiker gerechtigd het volledige bedrag dat ter betaling van het vervoer was afgesproken bij de wederpartij in rekening te brengen.
2. De wederpartij is verplicht de te vervoeren zaken te voorzien van alle voor het transport benodigde documenten (zoals bijvoorbeeld de vereiste vrachtbrief en grondtransportmelding).
3. Indien voor het vervoer van de zaken bepaalde vergunningen c.q. bescheiden nodig zijn (bijvoorbeeld voor export naar het buitenland of bij vervoer van gevaarlijke- of afvalstoffen of grond), heeft de wederpartij de plicht ervoor te zorgen dat deze vergunningen c.q. bescheiden eveneens aanwezig zijn.
4. De wederpartij is verantwoordelijk voor het met elkaar in overeenstemming zijn van de te vervoeren zaken en de inhoud van de vrachtbrief. De gebruiker heeft hierbij geen controleplicht.
5. De gebruiker is verplicht de te vervoeren zaken volgens overeenkomst tijdig en in de staat waarin zij in ontvangst zijn genomen op de plaats van bestemming af te leveren.
6. Indien de te vervoeren zaken - naar het oordeel van de gebruiker - gevaarlijk zijn of indien de gebruiker van mening is dat voor het vervoer van deze stoffen niet alle documenten aanwezig zijn, heeft hij altijd het recht - zonder tot enige vorm van schadevergoeding gehouden te zijn - het vervoer van de zaken te weigeren.
7. Indien de te vervoeren zaken een gezamenlijke waarde hebben van meer dan € 455,00 dient de wederpartij zulks vooraf schriftelijk te melden bij de gebruiker. De gebruiker heeft alsdan de mogelijkheid de overige waarde bij te verzekeren. De gebruiker is alsdan gerechtigd de kosten van deze extra verzekering bij de wederpartij in rekening te brengen. Indien de wederpartij verzuimt door te geven dat de zaken een hogere waarde vertegenwoordigen dan € 455,00 heeft hij nimmer recht op meer schadevergoeding dan dit bedrag.
8. Het risico voor de te vervoeren zaken gaat over op de gebruiker vanaf het moment van inladen van de zaken.
9. Indien de vervoerde zaken niet door de geadresseerde in ontvangst worden genomen - om welke reden dan ook - heeft de gebruiker het recht deze zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te (doen) slaan. Tenzij de gebruiker uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld, dient de wederpartij er zorg voor te dragen dat de gebruiker binnen 1 maand na kennisgeving van de opslag alsnog in staat wordt gesteld de zaken bij de geadresseerde af te leveren en dat de geadresseerde de zaken in ontvangst neemt.
10. Indien de wederpartij ook na verloop van de in lid 9 bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, dan wel indien het dan nog steeds onmogelijk blijkt de zaken bij de geadresseerde af te leveren, is de wederpartij in verzuim en heeft de gebruiker het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schade, kosten en rente gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De gebruiker zal de te vervoeren zaken dan aan de wederpartij terugbezorgen.
11. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de bedongen prijs te voldoen onverlet.

Artikel III: Controle

Direct na het arriveren van de zaken op de door de wederpartij opgegeven locatie is de wederpartij c.q. de ontvanger verplicht de zaken te (laten) controleren. Onverminderd het bepaalde in artikel 11 van het Algemeen deel van deze algemene voorwaarden, heeft de wederpartij na controle c.q. uitdrukkelijke dan wel stilzwijgende goedkeuring of bij het nalaten van enige controle geen enkel klachtrecht meer ten aanzien van de gebruiker.

Artikel IV: Garantie

1. Dit artikel is een aanvulling op artikel 12 van het Algemeen deel van deze algemene voorwaarden.
2. De gebruiker verricht zijn diensten zoals van een zorgvuldig handelend bedrijf in zijn branche mag worden verwacht. De gebruiker en zijn personeelsleden en/of door de gebruiker ingeschakelde derden zijn kundig c.q. specifiek geschoold; de gebruiker benut bij het verrichten van de vervoersdiensten gecertificeerde zaken en/of materialen.

Datum: 20 december 2012